Ittzés András: 
Scholz László (1995.)

1911. május 29-én született Budapesten szerény körülmények között élő szülők gyermekeként. Édesanyja Holndonner Julianna, édesapja Scholz István. 1921-29 között a fasori evangélikus gimnáziumban tanul, majd Sopronban jár teológiára. 1933. december 24-én a Deák téren szenteli lelkésszé Raffay Sándor püspök.

Deák téri segédlelkész lesz, közben 1935-36-ban Berlinben tanul ösztöndíjjal, 1938-40 között fasori gimnáziumi vallástanár, majd püspöki másodlelkész. 1941-ben beiktatják a Pesti Evangélikus Egyház újonnan alakult zuglói lelkészi körének lelkészi állásába. Cikkei mellett könyvei is jelennek meg, komoly teológiai munkásságot fejt ki. Verseket, énekeket is ír.

1944-ben feleségül veszi Ulreich Lujzát. 6 gyermekük születik.

1946-ban a Budapesti Egyházmegye Lelkészegyesületének, 1947-ben pedig a Magyarhoni Evangélikus Lelkészek Egyesületének elnökévé választják. 1947-48-ban az "Evangélikus Theológia? c. folyóirat szerkesztője. Konferenciák szervezésében is jelentős munkát végez. A MELE elnöki tisztségét 1950. április 25-ig, az egyesület feloszlatásáig tölti be.

1956 őszétől újra aktívabb közegyházi tevékenység kifejtésére van lehetősége. 1957 szeptemberében az Országos Lelkészi Munkaközösség ügyvezető elnökévé választják. Ordass Lajos püspök másodszori félreállítása után - a vele szoros kapcsolatban álló lelkészek között - 1959 szeptemberében őt is elmozdítják budapesti állásából, a hatvani szórványgyülekezetbe kerül.

1980 végén nyugdíjba megy, azóta újra Budapesten él. 1988. május 8-án félreállítása óta először prédikál Zuglóban, az egyházkerület püspökének jelenlétében. 1991. június 21-én a budapesti Evangélikus Teológiai Akadémia tiszteletbeli doktorává avatják.

Scholz László 2005. április 21-én hunyt el.

Scholz László főbb művei:

Krisztus hatalmában /Igehirdetések - Urbán Ernővel közös kötet/ Bp., 1937.

A hálaadás kelyhe /Scholz László tanulmánya az Úr szent vacsorájáról/ Bp., 1938.

Az Úr asztalánál /Igehirdetések/ Bp., 1938.

Szentlélek tábora /Igehirdetések, előadások/ Bp., 1939.

Jézus Krisztus /Gondolkodó s igazságkereső lelkeknek/ Győr, 1941.

Inségeseknek szabadítója /Igehirdetések/ Bp., 1942.

Isten fegyverzetében /Bibliamagyarázat Ef 6,10-20 alapján/ Bp., 1943.

Kicsodám van az egekben? /A 73. zsoltár magyarázata/ Bp., 1945.

Tisztítsd meg szívedet, hogy megtartassál! /Lelkészevangélizáció a megigazulásról/ Bp., 1946.; 2. kiadás: Bp., 1992.

Viaskodásunk fehér ördögökkel /Júdás levelének magyarázata/ Győr, 1948.

Jót várj! /Versek, énekek/ Bp., 1988.

Fények s felhők alatt /Versek, énekek, fordítások/ Bp., 1990.

Jézussal egy asztalnál /Az Evangélium üzenete 1./ Bp., 1992.

Két sugárzó igazgyöngy /Elmélkedés Jézus boldogság-mondásai és a Tőle tanult imádság felett/ Bp., 1992.

Az evangélium Pál szerint, A római levél a szószéken Bp., 1998.

"Elveszett és megtaláltatott? Bibliatanulmány Lukács evangéliuma 15. fejezetéről Bp., 1999.

Ezeken kívül Scholz László több más, rövidebb kiadványa (igemagyarázatok, konfirmációi káté) is olvasható önálló kiadásban. Továbbá - elsősorban 1952-ig, 1957-58-ban és 1988 után - számos tanulmánya, cikke, illetve verse, éneke jelent meg különböző evangélikus újságokban, folyóiratokban, énekeskönyvben.

Megjelent: Mirák Katalin (szerk.): Nem voltam egyedül I. kötet, MEVISZ 1995. (215-234.o.)

Vissza