dr. Boros Péter: 
Veöreös Imre (1999.)

1914. április 16-án született Győrött. Édesapja dr. Veöreös Imre jogász, édesanyja Báthory-Farkas Mária a Kolozsvári Nemzeti Színház színésznője volt. A Győri Bencés Gimnáziumban érettségizett 1932-ben. Katonai évét karpaszományos tűzmesterként fejezte be. 1937-ig végezte teológiai tanulmányait Sopronban, ezt követően két posztgraduális félévet töltött az erlangeni egyetemen. Kapi Béla püspök 1938. június 20-án avatta lelkésszé. Előbb Győrben "szárazkáplánkodott?, majd 1939?1940-ben missziói segédlelkészként járta a Vasi Közép Egyházmegye szórványait, amelyeknek Körmend volt a központja. Ebben az időszakban két ízben hívták be tartalékos tábori lelkészként Kárpátaljára. 1940-ben Kapi Béla püspök maga mellé vette Győrbe egyházkerületi missziói lelkésznek.

1942-ben feleségül vette Macher Jolánt. Három gyermekük született.

1942 tavaszán három hónapon át feleségével együtt vezette az első dunántúli egyházkerületi leánynépfőiskolát Gyenesdiáson. 1943 júniusában a keleti frontra vezényelték mint a székesfehérvári gyalogezred protestáns tábori lelkészét. A Szálasi-puccs után sikerrel kérte felmentését, így Győrött újra betölthette korábbi munkakörét. A háború után Gyenesdiáson, a Kapernaum-központban egyhetes nyári konferenciákat vezetett, lelkész-evangélizációkon és teológiai konferenciákon szolgált.

1947 tavaszán a MELE ügyvezető alelnökévé választották. 1948 áprilisától a győri evangélikus diakonissza anyaház igazgató lelkésze és az Új Harangszó c. országos evangélikus hetilap szerkesztője volt. Ez utóbbi állását 1950 júniusáig tölthette be. Ekkor lett az Evangélikus Lelkésznevelő Intézet igazgatója, 1953 májusáig Sopronban, azután Budapesten. 1947?1952 között a Lelkipásztor c. szakfolyóiratot is ő szerkesztette.

1953 májusában Dezséry püspök elmozdította a Lelkésznevelő Intézet éléről, "politikai nevelésének elégtelensége? címén. Kecskemétre helyezték gyülekezeti lelkésznek. 1958-ig szolgált ott feleségével együtt, aki egyben segédlelkésze volt.

Közben 1957-ben Ordass Lajos püspök visszahelyezte a Lelkésznevelő Intézet és a Lelkipásztor című folyóirat élére (ezalatt is végezte a kecskeméti szolgálatot). 1957 nyarán az egyetemes közgyűlés egyetemes főtitkárrá választotta, dr. Mády Zoltán egyetemes felügyelő-helyettes mellett. Visszakapott országos megbízatásait 1958 elejére állami nyomásra elveszítette.

1958 májusától nyugdíjba meneteléig, 1985 végéig a budapest?kőbányai gyülekezet lelkésze volt.

1979-től 1993-ig szerkesztette a Diakonia c. folyóiratot. A lap megszűnése után két évvel, 1995 végén indult el a Credo c. folyóirat, amelynek szerkesztőbizottsága ? a szerkesztésben is valóságosan résztvevő ? tiszteletbeli elnökének kérte fel.

1991. június 21-én az Evangélikus Teológiai Akadémián díszdoktorrá avatták.

Veöreös Imre 1999. február 27-én hunyt el Budapesten.

Megjelent: Mirák Katalin (szerk.): Nem voltam egyedül II. kötet, MEVISZ 1999. (321-350.o.)

Vissza