5. szám - 1990. március: 

A Keresztyén Igazság új folyamának 5. számát (1990. l.sz.) tartja kezében az olvasó. Folyóiratunknak ez a száma Scholz László böjti meditációjával indul.

A tanulmányok sorát néhai Karner Károly teológiai professzornak egy másodközlésben hozott (megjelent a Római levél magyarázatának függelékében) tanulmánya nyitja. Az "Igaz, igazság, Isten igazsága" cím alatt a szerző a címben megjelölt alapvető bibliai fogalmak teológiai vizsgálatát végzi el. Az Ordass Lajos Baráti Kör 1989 őszén (szeptember 23-án, és október 28-án) tartott tanulmányi gyűlésén két előadás hangzott el az egyházfogalom és egyházjog témájáról. Ezeket közöljük itt, mint a magyarországi evangélikus egyházban tartandó zsinathoz előkészítés és hozzájárulás. Dóka Zoltán Egyház és egyházjog az Újszövetségben címmel foglalkozik a kérdés biblia-teológiai aspektusaival; Scholz László pedig Az egyház meghatározása a lutheri reformációban cím alatt bemutatja Luther reformátori küzdelmét az igaz egyházfogalomért csak Isten igéje, a szentségek és az igaz hit az egyház lényege, ennek fényében az egyházjog másod-, harmadrendű kérdés. Boleratzky Lóránd ismerteti az új lelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról szóló 1990. évi IV. törvényt és annak hivatalos indoklását. A törvény végleges szövege több ponton is eltér az előterjesztéstől.

Az Emlékezünk rovatban három írást közlünk. Komjáthy Miklós Mályusz Elemérre, Dóka Zoltán Keken Andrásra (Keken Andrástól egy verset is közlünk itt), Boleratzky Lóránd pedig a két Zsedényire, Edére és Bélára emlékezik. A Fó-rumba az Országos Közgyűlés határozataiban mutatkozó ellentmondásokra mutat rá egy közös nyilatkozat.

Vissza  Letöltés