Id. Zászkaliczky Pál: 
Ordass, a gyülekezeti lelkész (1984. augusztus 19.)

Kedves Vendégeink! Szeretett Gyülekezet! Testvéreim a Jézus Krisztusban!

Orvos József volt ceglédi hittestvérünk ajándékának felhasználásával gyülekezetünk a mai napon emléket állít néhai lelkészének, Ordass /akkor: Wolf/ Lajosnak. Presbitériumunk úgy döntött, hogy e domborművet a mai napon, Ordass Lajos temetésének hatodik évfordulóján avatja fel. Sokan vannak az itt állók között, kiknek Ordass Lajos püspök hitoktató, konfirmáló vagy eskető lelkésze volt, olyanok is, kiknek koporsók mellett a feltámadás evangéliumát hirdette. Legyen hát emlékezésünk középpontjában az itt töltött tíz esztendő. S jóllehet Ordass Lajos később a Bányai majd a Déli Egyházkerület püspöke lett, a Lutheránus Világszövetség elnökhelyettese, az allentowni /Pennsylvania, 1947/ és a reykjavíki /Izland, 1971/ egyetemek díszdoktora, a ceglédiek elsősorban úgy emlékeznek rá, mint szeretett volt lelkészükre.

Emléktáblánk felirata: "Ordass - gyülekezetünk lelkésze 1931-1941.? 30 évesen, 7 évi segédlelkészi szolgálat után, 1931. június 14-én iktatták be a ceglédi gyülekezet lelkészi állásába. Az itt töltött tíz esztendő alatt egyforma hűséggel munkálkodott a lelkészi szolgálat valamennyi területén.

Odafordult a gyermekek felé. Norvégból fordít gyermekprédikációkat /Lunde, Jézus kis barátai, 1930. és 1936. - Ezenkívül: Dedinszky Gyulával és Kiss Györggyel, A gyermek vasárnapja, 1937. és 1938/. Tudjuk róla, hogy a gyermekek között végzett szolgálataira nagyon alaposan felkészült, igehirdetéseit előre szóról-szóra kidolgozta.

Elkezdte a tanyán élő hívek rendszeres lelki gondozását. Öt tanyai iskolában tartott havonta szórványistentiszteleteket, éspedig Kappanhalomban, Zöldhalomban, Lendérdülőn, Gerjetelepen és Cárákdülő-Seregélyesen. Az 1935. október 6-án kibocsátott körlevélben a következőket írta: "mint a gyülekezet lelkipásztora kereslek meg - kedves testvérek! Városban lakó híveink imádságától kísérve szándékozom kimenni hozzátok, hogy - ha ritkábban is - Isten szent nevében az Ő tiszteletére gyűjtselek egybe titeket. Ajkamon Isten áldott evangéliumát, szívemben az Ő szeretetének fényét akarom elvinni hozzátok. A léleknek békességét, a szükségben szenvedőknek pedig gyülekezetünk erejéhez mért segítséget akarok közvetíteni?. Erről a segítségnyújtásról nálam többet tudnak az itt állók. Összegyűjtésre került pl. az elolvasott Harangszó újság, hogy azokat a következő héten a postás a tanyákra vigye. Hol itt, hol ott kaptak ebédet a munkanélküliek gyermekei, cipő és meleg ruha is került a nélkülöző gyülekezeti családok karácsonyi csomagjaiba.

Ordass lelkész kezdte el a szórványmunkát is, éspedig szép eredménnyel. Míg az 1924-es kimutatás Abonyban 8 evangélikusról tudott, néhány évi szórványmunka után ez a szám 120-ra duzzadt. Az abonyi szórványgyülekezet templom-építési szándékát a háború akadályozta meg.

Mindezeken túl a fiatal lelkész új harangot öntet, iskolát fejleszt, s elméletben és gyakorlatban foglalkozik az egyházi sajtó, valamint a gyülekezet megújulásának kérdéseivel, cikkezik a népfőiskola elterjesztésének érdekében. Ceglédi szolgálatának tíz éve alatt az volt, akinek vallotta magát: "Isten mindenes szolgája?.

Tevékenységére egyre jobban felfigyel az egyházmegye és a közegyház. 1934. január 1-től a Keresztyén Igazság c. folyóirat belső munkatársa, 1937. augusztus 6-tól a Pest megyei középső egyházmegye esperese, 1939. január 1-től az Evangélikus Élet szerkesztőbizottságának tagja, 1939. szeptember 7-ével a bányai egyházkerület lelkészegyesületének elnöke lett. 1941. október 5-én választották meg budapest-kelenföldi lelkésznek.

A már említett Keresztyén Igazságban a szórványszolgálatról szóló jelentős írásában a hivatását teljesítő lelkészről a következőket írta:

"Legyen a lelkész szövétnek, aki nem bánja, ha el is ég.

Mutassa meg az Istent kereső életet, de nem mint útjelző oszlop, hanem mint a menet vezetője.

Hirdesse Isten akaratát, de maga is engedelmeskedjék ennek a szent akaratnak.

Prédikáljon diadalmas hitet, de maga is zárja azt a szívébe.

Legyen szószólója az Istenbe vetett bizalomnak, és maga se építsen önerejére.

Legyen harsona, de azt a dalt játssza, melyet Isten szerzett.

Legyen orvos, de tudományán kívül adja meg a gyógyszert is.

Legyen jó pap, aki tudja, hogy ítélete nem emberektől lesz.

Ne álljon meg a hivatalnok ideáljánál, hanem legyen pásztor.

Olvassa Isten igéjének üzenetét, mint arra szoruló szegény lélek.

Teremtsen testvéri közösséget, de ennek ne uralkodója, hanem szeretett tagja legyen. Kevésen hű legyen. Éber szolga legyen.

Mert mit is mondott Jézus erről? 'Aki hű a kevésen, a sokon is hű az, aki pedig hűtlen a legcsekélyebben, a sokon is hűtelen az. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor megérkezik, éberen talál.'? /Keresztyén Igazság, 1936. 115. lp/.

Hallatlan magas mércét állított Ordass Lajos önmaga s kollégái elé. Tudom, hogy a jelenlevők - nem kegyeletből, de a tapasztalataik alapján, meggyőződésből vallják velem együtt: Ordass Lajos püspök ilyen lelkész volt. Nem azért, mert ő akart ilyen lenni. Nyilván ő maga is erre törekedett. De ilyen lelkésszé - "orvossá, pappá, pásztorrá? - tette őt Gazdája, Gazdánk: a Mindenható.

Megjelent a Keresztyén Igazság 52. számában (2001. tél) 10-11.o.

Vissza